Všeobecné podmínky poskytnutí služby autodozoru

  1. Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné podmínky poskytnutí služby autodozoru (dále jen VPPSA) jsou přílohou smlouvy o poskytnutí služby autodozoru (dále jen Smlouva), přičemž obsah Smlouvy a těchto VPPSA je nutno vykládat ve vzájemném kontextu, jako jeden celek.

  1. Prohlášení poskytovatele

Poskytovatel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou k poskytnutí Služby autodozoru.

Poskytovatel tímto upozorňuje objednatele, že poskytování služby poradenství s výběrem vozidla nebo poradenství při výběru vozidla dle dostupné inzerce vozidel bez současné faktické prohlídky vozidla je procesem, kdy poskytovatel vyhodnocuje  svoje vlastní subjektivní odborné poznatky a odborné zkušenosti ve vztahu k dostupné nabídce vozidel a z tohoto důvodu poskytovatel v této fázi procesu nemůže garantovat  to, že vybrané a případně doporučené vozidlo bude rovněž při faktické prohlídce vozidla odpovídat požadavkům a potřebám objednatele. Z tohoto důvodu poskytovatel neodpovídá v případě poskytování služby poradenství při výběru vozidla nebo poradenství s výběrem vozidla dle dostupné inzerce za případnou škodu vzniklou objednateli informací či radou, přičemž tato povaha procesu vylučuje aplikovatelnost ust. § 2950 Obč. zák.

V případě poskytování služby dozor na místě prodeje poskytovatel vyhotovuje písemný protokol o stavu prověřovaného vozidla, do něhož poskytovatel zaznamená zjištěné nedostatky či vady prověřovaného vozidla. Poskytovatel provádí diagnostiku vozidla (umožňuje-li to vozidlo a je-li u vozidla správně funkční příslušný software), a to prostřednictvím odborného software k provádění diagnostiky. Zjištěné výstupy z diagnostiky poskytovatel zaznamená do vyhotovovaného protokolu, přičemž relevanci a správnost těchto výstupů, v případě, že u vozidla je příslušný software korektně fungující, objednateli garantuje. Poskytovatel dále provádí odborné měření laku vozidla za účelem zjištění originality dílů karoserie vozidla, tedy zjištění případné opravy vozidla po havárii, přičemž zjištěné výstupy poskytovatel zaznamená do písemného protokolu. V případě, že vozidlo bylo opravováno a díly karoserie byly dodatečně stříkány, poskytovatel garantuje zjištění této skutečnosti a její zaznamenání. Poskytovatel rovněž provádí faktickou vizuální prohlídku vozidla, jejíž výstupy rovněž zaznamená do vyhotovovaného protokolu. Poskytovatel odpovídá objednateli za zjištění zjevných vad vozidla. Poskytovatel neodpovídá objednateli za nezjištění a neodhalení případných skrytých vad vozidla, byť jsou takové vady existující v době provádění prohlídky vozidla. Má-li vozidlo právní vady, které nejsou zjevné z předložené smluvní dokumentace a technické dokumentace k vozidlu, poskytovatel za neodhalení a nezjištění těchto vad objednateli neodpovídá, byť jsou existující v době provádění prohlídky vozidla.

  1. Reklamace služby

V případě, že je objednatel spotřebitelem, je objednatel oprávněn vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat, a to ve lhůtě dvou roků od poskytnutí služby. Objednatel je povinen případné vady poskytnuté služby reklamovat u poskytovatele neprodleně po zjištění vady služby, jinak práva z vady poskytnuté služby objednateli zanikají. Pojem neprodleně dle této smlouvy znamená nejpozději do 5ti dnů. Objednatel je povinen případnou vadu poskytnuté služby reklamovat písemně na adrese sídla poskytovatele. Poskytovatel je povinen případnou reklamaci vady poskytnuté služby vyřídit do 30ti dnů od data jejího obdržení a v této lhůtě informovat objednatele o způsobu vyřízení.   

  1. Platby

V případě prodlení objednatele s úhradou služby je poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 100,– Kč za každý den prodlení.

  1. Jiné ustanovení

Pokud po dobu platnosti Smlouvy dojde k nedorozumění při výkladu jednotlivých článků Smlouvy a VPPSA, budou sporné otázky řešeny mezi poskytovatelem a objednatelem vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě a vzájemnému vypořádání, bude poskytovatel s objednatelem řešit spor soudní cestou. K řešení případných sporů vzniklých z tohoto závazkového vztahu určují účastníci jako místně příslušný obecný soud poskytovatele, tedy Okresní soud Klatovy. Odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených v zákoně provede poskytovatel či objednatel doručením písemného oznámení o odstoupení zaslaného na adresu uvedenou ve Smlouvě. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemnosti druhé smluvní straně, tímto dnem současně Smlouva zaniká. V případě pochybností platí, že odstoupení bylo druhé smluvní straně doručeno 5. den poté, co bylo odstoupení podané doporučeně na poště. Tyto VPPSA nabývají platnosti od 1.9.2020 a jejich účinky se váží ke dni podpisu Smlouvy.

  1. Zvláštní ustanovení

Objednatel výslovně podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění předpisů pozdějších, a dle nařízení GDPR uděluje poskytovateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě, jako i všech dalších osobních údajů, které mu objednatel poskytne po dobu trvání smluvního vztahu vztahu a v souvislosti s ním. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel bude jeho osobní údaje zpracovávat a poskytovatel se tyto zavazuje zpracovávat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. a s nařízením GDPR.

  1. Poučení objednatele

Poskytovatel tímto informuje objednatele, že mimosoudním orgánem pro případné řešení sporů ze sjednaného závazkového smluvního vztahu je Česká obchodní inspekce, přičemž kontaktní údaje lze dohledat na webových stránkách www.coi.cz.